نوشته‌ها

ریزش طبیعی موی سر در روز چقدر است

ریزش طبیعی موی سر در روز چقدر است؟

ریزش طبیعی موی سر در روز چقدر است؟ریزش مو بین 50 تا 100 تار در روز طبیعی است. ریزش طبیعی موی سر در روز چقدر استشاید متوجه شده باشید بیشتر از حد نرمال، مو در برس‌تان جمع شده. یا شاید آب‌گذر حمام بیشتر از قبل مسدود می‌شود. دکتر فر…