برتری های ترمیم مو

برتری های ترمیم مو.
ترمیم مو از لحاظ هزینه ای نسبت به کاشت مو ارزان تر است،
تمام مراحل ترمیم مو در یک جلسه انجام میشود ولی در کاشت تعداد جلسات …

برتری های ترمیم مو

نوشته‌ها

برتری های ترمیم مو

برتری های ترمیم موترميم مو از لحاظ هزينه اي نسبت به كاشت مو ارزان تر است، تمام مراحل ترميم مو در يك جلسه انجام ميشود ولي در كاشت تعداد جلسات بالاست.و در ادامه :1)نیاز به جراحی ندارد .2) محدودیت تراکم مو ندارد .3) قابلیت برگش…